Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», μονάδα ψυχικής υγείας που στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα αναζητά:
Συνεργάτη για την οργάνωση και υλοποίηση έργων καθαριότητας (επόπτη καθαριότητας) του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα που διεκδικεί και αναλαμβάνει ο Συνεταιρισμός.

Στα βασικά καθήκοντα των επόπτη περιλαμβάνονται:
• η εκτίμηση και η διασφάλιση ικανοποίησης των αναγκών των έργων καθαριότητας σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και λοιπά μέσα,
• η εκπαίδευση και η αρχική ένταξη του προσωπικού στα συνεργεία,
• η οργάνωση και εποπτεία παροχής των σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ειδικές και γενικές απαιτήσεις των έργων (τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εργαζομένων, κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κοκ.),
• η συμμετοχή στην υλοποίηση επιμέρους έργων καθαριότητας,
• η συνεργασία με τις λοιπές μονάδες του Συνεταιρισμού για τη διατήρηση και προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση η 3ετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων καθαριότητας ή άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων.
Επιθυμητή η ενασχόληση σε δραστηριότητες ή έργα στα οποία συμμετείχαν κοινωνικά ευάλωτα άτομα.

Σχέση εργασίας: εξαρτημένη μισθωτή εργασία ή εξωτερικού συνεργάτη

Αποστολή βιογραφικών ως και 27.10.2023 στο contact@acoop.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας και πληροφορίες στα τηλ. 2110131330 και 210-8610100, κα Ελένη Πολυκρέτη

Επόπτης Καθαριότητας

Pin It on Pinterest