Κοινωνικοί Απολογισμοί

Για κάθε διαχειριστική χρήση (έτος) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” συντάσσει και δημοσιοποιεί Οικονομικό και Κοινωνικό Απολογισμό, Ισολογισμό και Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικό και Κοινωνικό Προϋπολογισμό. Το σύνολο των παραπάνω εργαλείων εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού. Σε κάθε Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται η Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού για την αξιολόγηση του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού.

Πώς μπορώ να βοηθήσω

Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια με έντονο
το κοινωνικό αποτύπωμα με διάφορους τρόπους.

Pin It on Pinterest