Ποιοι είμαστε
Που στοχεύουμε

Ο Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Είναι συνεταιρισμός ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία του συμβάλλει στη θεραπεία και την (κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Όπως όλοι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), έτσι και το “Αρχιπέλαγος” είναι οικονομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Αποβλέπει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ έχει εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.
Είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματική μονάδα και μονάδα ψυχικής υγείας, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας.

Τα μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος” χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Ψυχικά ασθενείς, σε ποσοστό τουλάχιστον 35%.
 • Εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Ε.Σ.Υ., σε ποσοστό το πολύ 45%.
 • Δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου, άνεργοι κ.ά. σε ποσοστό το πολύ 20%.

Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως κατηγορίας, συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων του Συνεταιρισμού ισότιμα με μια (1) ψήφο (αρχή δημοκρατικής διακυβέρνησης).

Ιστορικό ίδρυσης του ΚοινωνικούΣυνεταιρισμού “Αρχιπέλαγος”

Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Κοι.Σ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος”, στο κέντρο της Αθήνας (περιοχές Κυψέλης, Πατησίων, Πολυγώνου, Λαμπρινής και Γαλατσίου) ξεκίνησε από ομάδα ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, από φορείς κοινωνικής οικονομίας, φορείς αυτοδιοίκησης, κοινωνικά αλληλέγγυους ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και –κυρίως- από άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Το “Αρχιπέλαγος” διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, για την μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και επικουρικά από τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 για την «κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία».

Συστήθηκε Ομάδα Πρωτοβουλίας με επικεφαλής τον νυν Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, ψυχολόγο Νίκο Γκιωνάκη και ξεκίνησαν ευρύτατες συναντήσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης φορέων, στελεχών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Οι φορείς

Φορείς που συμμετείχαν στην Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη σύσταση του Συνεταιρισμού ήταν:

 • Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΙΑΣΙΣ”
 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Συν-ειρμός” Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Π. Λυκουρέζος – Ένα παιδί ένας κόσμος”
 • Το “Βαβέλ” – Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες
 • Η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων “Άρσις”
 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ASANTE”
 • H Ομόρρυθμη Εταιρεία Συμβούλων “ΚΟΧΛΙΑΣ – Κ. Φώλιας & Σια”
 • Η Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων “REMACO”
 • Η Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Ένταξη
 • Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων
 • Το Τ.Ε.Ι. Αθηνών
 • Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών του Γεν. Νοσ. Θώρακος “Σωτηρία”

αλλά και πολλά στελέχη μονάδων υγείας και ψυχικής υγείας της περιοχής.
Από τους παραπάνω φορείς όλοι συμμετείχαν στην ιδρυτική Συνέλευση του υπό σύσταση Συνεταιρισμού, εκτός από τους τρεις τελευταίους, που αποφάσισαν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό “σχήμα” μόνο με στελέχη τους.

Ιδρυτική Συνέλευση

Η ιδρυτική Συνέλευση έγινε στις 20 Ιουνίου 2014, σε αίθουσα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου 72 φυσικά και νομικά πρόσωπα υπέγραψαν το καταστατικό του Συνεταιρισμού “Αρχιπέλαγος”.

Την ορισθείσα από τα ιδρυτικά μέλη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού συγκρότησαν τα παρακάτω άτομα:

 • Γκιωνάκης Νίκος, Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ζιώμα Δημήτρη
 • Δερεκοπούλου Βανέσα, Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Koubash Haytham
 • Χιωτέλη Μεταξία, Γραμματέας με αναπληρωτή της τον Μπαλτά Νίκο
 • Μνιέστρης Νίκος, Ταμίας με αναπληρώτριά του την Φραγκούλη Χρυσούλα
 • Λαζόπουλος Στέφανος, μέλος με αναπληρωτή του τον Haghi Hossein
 • Λυκουρέζου Ρόζα-Λίζα, μέλος με αναπληρωτή της τον Ασημόπουλο Χαρίσιο.

Η Προσωρινή Διοικούσα έπραξε όλα τα απαραίτητα ώστε να νομιμοποιηθεί ο Συνεταιρισμός (δημοσίευση καταστατικού σε Ειρηνοδικείου, εγγραφή σε Επιμελητήριο Αθηνών, έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π.).

Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 18 Φεβρουαρίου 2015 έλαβε χώρα η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμο

Ο Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Είναι συνεταιρισμός ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία του συμβάλλει στη θεραπεία και την (κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού “Αρχιπέλαγος”

Στο συνεταιριστικό σχήμα συμμετείχαν (και συμμετέχουν) ως ιδρυτικά μέλη άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αντιπροσωπεύοντας το 40,5 % του συνόλου των μελών, επαγγελματίες και στελέχη ψυχικής υγείας σε ποσοστό 40,5 % και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου με συμμετοχή 19,0 % επί του συνόλου των μελών.

Πλέον (Ιούνιος 2017), το συνεταιριστικό σχήμα έχει ως εξής:

Α’ Κατηγορία (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα) 37 μέλη 42,5%
Β’ Κατηγορία (επαγγελματίες ψυχικής υγείας) 34 μέλη 39,1%
Γ’ Κατηγορία (άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 16 μέλη 18,4%

Τόσο οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όσο και τα διάφορα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμμετέχουν ως μέλη στον Συνεταιρισμό ως αλληλέγγυοι υποστηρικτές της προσπάθειας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα για ισότιμη ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Για το λόγο αυτό σχεδόν όλα τα μέλη της Β΄και της Γ΄ κατηγορίας μελών έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμά τους στη διανομή κερδών του Συνεταιρισμού!

Πολλά από τα μέλη του Συνεταιρισμού, όλων των κατηγοριών, είναι άτομα από διάφορες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως πρόσφυγες και μετανάστες, πρώην χρήστες ουσιών, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια άνεργοι κ.α.

Απασχολούμενοι στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό “Αρχιπέλαγος”

Στις δραστηριότητες του Κοι.Σ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος” απασχολούνται:

 • 60,0 % άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • 48,5 % μετανάστες / πρόσφυγες
 • 65,7 % γυναίκες (αρκετές από τις οποίες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών)

Το σύνολο των απασχολουμένων στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό είναι πλήρως ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και αμείβονται με αμοιβές υψηλότερες από τις οριζόμενες στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Κατά το έτος 2016 οι απασχολούμενοι στον Συνεταιρισμό ξεπέρασαν τα 35 άτομα.

Στο “Αρχιπέλαγος” απασχολούνται ακόμη δύο (2) άτομα για διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες, χωρίς κόστος για τον Συνεταιρισμό, αφού έχουν διατεθεί δωρεάν από μονάδα ψυχικής υγείας.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η εθελοντική προσφορά αρκετών μελών του Συνεταιρισμού, κυρίως για τις ανάγκες τις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μελών και των εργαζομένων. 

Τι είναι οι Κοι.Σ.Π.Ε.;

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τους Κοι.Σ.Π.Ε.

Pin It on Pinterest