Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στον ΚοιΣΠΕ «Αρχιπέλαγος»

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. του 7ου Το.Ψ.Υ. Αττικής  (Κοι.Σ.Π.Ε.) «Αρχιπέλαγος» προκηρύσσει μία θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση του τμήματος φροντίδας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ κοινωνικής εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου).
 • Προϋπηρεσία σε φορείς ψυχικής υγείας, φορείς υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, άλλους κοινωνικούς φορείς.

Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας.
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ευχέρεια δημόσιου λόγου.
 • Διοικητικές ικανότητες οργάνωσης και εποπτείας.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.
 • Δυνατότητα μετακίνησης για επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους όπου εργάζονται οι απασχολούμενοι στον ΚοιΣΠΕ (εντός Αττικής).
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο της θέσης.
 • Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε αντίστοιχους φορείς.

Κύρια καθήκοντα:

 • Δικτύωση – συνεργασία με φορείς ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων και άλλους κοινωνικούς φορείς.
 • Διαχείριση παραπομπών για εργασία, λήψη κοινωνικού και επαγγελματικού ιστορικού, οργάνωση συνεντεύξεων, υποστήριξη στην εργασιακή ένταξη νέων εργαζόμενων.
 • Παρακολούθηση της πορείας των εργαζομένων μέσα από τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις στην Έδρα ή/και στους χώρους εργασίας τους, με σκοπό την υποστήριξή τους, τη διαχείριση συγκρούσεων και άλλων προβλημάτων που είναι πιθανό να παρουσιαστούν.
 • Υποστήριξη των εργαζομένων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω ατομικών ή/και ομαδικών συνεδριών, και συνεργασία με το θεραπευτικό τους πλαίσιο.
 • Ενημέρωση των εργαζομένων για κοινωνικά προγράμματα, παροχές, προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης και υποστήριξή τους σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και στην επικοινωνία τους με τις δημόσιες αρχές.
 • Οργάνωση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων (εργαζόμενοι φορέων / τοπική κοινότητα κ.ά.) σχετικά με το έργο του Συνεταιρισμού.
 • Συντονισμός εθελοντών και φοιτητών / σπουδαστών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.
 • Συστηματική συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του Συνεταιρισμού, συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις προσωπικού, εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού σε συναντήσεις και εκδηλώσεις άλλων φορέων.
 • Σύνταξη εκθέσεων και αναφορών σχετικών με τον τομέα ευθύνης του/της.
 • Τήρηση και ενημέρωση αρχείου / φακέλων / μητρώου εργαζομένων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (με τίτλο: Προκήρυξη για Κοινωνικό Λειτουργό) στο contact@acoop.gr , από τις 27/06/2024 μέχρι 08/07/2024, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου/ας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Τίτλος σπουδών
 4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 5. Βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ
 6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Ο ΚοιΣΠΕ «Αρχιπέλαγος» εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μόνο οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2110131330, Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00

Ο ΚοιΣΠΕ «Αρχιπέλαγος» αποτελεί κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που αποβλέπει στην κοινωνικοοικονομική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και γι αυτό το λόγο αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες εξασφαλίζουν θέσεις απασχόλησης τόσο για τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων όσο και για άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Παράλληλα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας”, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, διότι με τη λειτουργία του συμβάλλει στην οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και στην ψυχοκοινωνική αποκατάστασή τους.

 

 

Pin It on Pinterest