Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε
Που στοχεύουμε

N
Ο Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα.
N
Είναι συνεταιρισμός ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.
N
Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία της συμβάλλει στη θεραπεία και την (κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Γενικότερα,

 
Oι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι οικονομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους. Αποβλέπουν στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ έχουν εμπορική ιδιότητα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματικές μονάδες και μονάδες ψυχικής υγείας, εποπτευόμενες από το Υπουργείο Υγείας.

Τα μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Ψυχικά ασθενείς τουλάχιστον 15 ετών, σε ποσοστό τουλάχιστον 35%.
 •  Εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Ε.Σ.Υ., σε ποσοστό το πολύ 45%.
 • Δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου, άνεργοι κ.ά. σε ποσοστό το πολύ 20%.

Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως κατηγορίας συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων του Συνεταιρισμού ισότιμα με μια (1) ψήφο (αρχή δημοκρατικής διακυβέρνησης).

Τα μέλη του Κοινωνικού Συναιτερισμού “Αρχιπέλαγος”

Στο συνεταιριστικό σχήμα συμμετείχαν (και συμμετέχουν) ως ιδρυτικά μέλη άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αντιπροσωπεύοντας το 40,5 % του συνόλου των μελών, επαγγελματίες και στελέχη ψυχικής υγείας σε ποσοστό 40,5 % και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου με συμμετοχή 19,0 % επί του συνόλου των μελών.

Πλέον (Μάϊος 2017) το συνεταιριστικό σχήμα έχει ως εξής:

Α’ Κατηγορία άτομα με ψυχοκοινωνικά προβήματα 37 μέλη 42,5%
Β’ Κατηγορία επαγγελματίες ψυχικής υγείας 34 μέλη 39,1%
Γ’ Κατηγορία άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 16 μέλη 18,4%
Σύνολο 87 μέλη

Τόσο οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όσο και τα διάφορα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμμετέχουν ως μέλη στον Συνεταιρισμό προκειμένου να σταθούν αλληλέγγυα και να υποστηρίξουν την προσπάθεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα για ισότιμη ένταξη απασχόληση και την κοινωνία. Πολλά από τα μέλη του Συνεταιρισμού, όλων των κατηγοριών, είναι άτομα από διάφορες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως πρόσφυγες και μετανάστες, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια άνεργοι κ.α. 

Απασχολούμενοι στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό “Αρχιπέλαγος”

Κατά το έτος 2016 οι απασχολούμενοι στον Συνεταιρισμό ξεπέρασαν τα 35 άτομα. Σήμερα (Μάϊος 2017) στον Συνεταιρισμό απασχολούνται 27 συνολικά άτομα, από τα οποία:

 • 16 είναι άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας
 • 11 είναι άτομα από τον γενικό πληθυσμό, αλλά και
 • 9 άτομα είναι μετανάστες / πρόσφυγες
 • 21 άτομα είναι γυναίκες
 • 22 άτομα ήταν επί μακρόν άνεργοι (πριν την απασχόλησή τους στο Κοι.Σ.Π.Ε.)

Το σύνολο των απασχολουμένων ατόμων είναι πλήρως ασφαλισμένα στο ΙΚΑ και αμείβονται με αμοιβές υψηλότερες από τις οριζόμενες στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις.

Ιστορικό ίδρυσης

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Κοι.Σ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος”, στο κέντρο της Αθήνας (περιοχές Κυψέλης, Πατησίων, Πολυγώνου, Λαμπρινής και Γαλατσίου) ξεκίνησε από ομάδα ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που δραστηριοποιούνται στις μονάδες ψυχικής υγείας της περιοχής, από συμβουλευτικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας, φορείς αυτοδιοίκησης και –κυρίως- από άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Συστήθηκε Ομάδα Πρωτοβουλίας με επικεφαλής τον νυν Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, ψυχολόγο Νίκο Γκιωνάκη και ξεκίνησαν ευρύτατες συναντήσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης φορέων, στελεχών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Φορείς που συμμετείχαν στην Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη σύσταση του Συνεταιρισμού:
 • Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων
 •  Το Τ.Ε.Ι. Αθηνών
 • Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών του Γεν. Νοσ. Θώρακος “Σωτηρία”
 • Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΙΑΣΙΣ”
 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Συν-ειρμός” Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Π. Λυκουρέζος – Ένα παιδί ένας κόσμος”
 • Το “Βαβέλ” – Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες
 • Η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων “Άρσις”
 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ASANTE”
 •  H Ομόρρυθμη Εταιρεία “ΚΟΧΛΙΑΣ – Κ. Φώλιας & Σια”
 • Η Ανώνυμη Εταιρεία “REMACO”
 •  Η Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Ένταξη
 • αλλά και πολλά στελέχη μονάδων υγείας και ψυχικής υγείας της περιοχής.

Από τους παραπάνω φορείς όλοι συμμετείχαν στην ιδρυτική Συνέλευση του υπό σύσταση Συνεταιρισμού, εκτός από τους τρεις πρώτους, που αποφάσισαν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό “σχήμα” μόνο με στελέχη τους.

Η ιδρυτική Συνέλευση έγινε στις 20 Ιουνίου 2014, σε αίθουσα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου 72 φυσικά και νομικά πρόσωπα υπέγραψαν το καταστατικό του Συνεταιρισμού “Αρχιπέλαγος”.

Την ορισθείσα από τα ιδρυτικά μέλη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού συγκρότησαν τα παρακάτω άτομα:
 • Γκιωνάκης Νίκος, Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ζιώμα Δημήτρη
 • Δερεκοπούλου Βανέσα, Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Koubash Haytham
 • Χιωτέλη Μεταξία, Γραμματέας με αναπληρωτή της τον Μπαλτά Νίκο
 • Μνιέστρης Νίκος, Ταμίας με αναπληρώτριά του την Φραγκούλη Χρυσούλα
 • Λαζόπουλος Στέφανος, μέλος με αναπληρωτή του τον Haghi Hossein
 • Λυκουρέζου Ρόζα-Λίζα, μέλος με αναπληρωτή της τον Ασημόπουλο Χαρίσιο.

Η Προσωρινή Διοικούσα έπραξε όλα τα απαραίτητα ώστε να νομιμοποιηθεί ο Συνεταιρισμός (δημοσίευση καταστατικού σε Ειρηνοδικείου, εγγραφή σε Επιμελητήριο Αθηνών, έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π.) και στις 18 Φεβρουαρίου 2015 έλαβε χώρα η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πώς μπορώ να βοηθήσω

Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια με έντονο
το κοινωνικό αποτύπωμα με διάφορους τρόπους.

Pin It on Pinterest