Μεταπτυχιακό Κ.ΑΛ.Ο.: ώς τις 9 Ιουλίου οι αιτήσεις

Ιούλ 3, 2018 | Ενδιαφέροντα

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (στο εξής ΚΑΟ) έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη – πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας την τοπική ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ή στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Γενικές Πληροφορίες

Η αναγκαιότητα ενός ΠΜΣ για την ΚΑΟ αυτήν την περίοδο στη χώρα μας κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλη  τόσο σε επιστημονικό όσο και σε εφαρμοσμένο – πρακτικό επίπεδο.

Σε επιστημονικό επίπεδο, το αντικείμενο της ΚΑΟ έχει γνωρίσει διεθνώς ραγδαία ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια λόγω αφενός της αναζήτησης νέων μοντέλων ανάπτυξης και κοινο-οικονομικής οργάνωσης στο πλαίσιο της παρατεταμένης κρίσης και αφετέρου της ίδιας της ανάπτυξης του πεδίου.  Ιδιαίτερα η Ελλάδα, την τελευταία πενταετία, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ερευνητικού ενδιαφέροντος εξαιτίας της σημαντικής ανάπτυξης της ΚΑΟ στα χρόνια της κρίσης, με αποτέλεσμα πλήθος Ελλήνων και αλλοδαπών ερευνητών να πραγματοποιούν μελέτες περίπτωσης. Η ΚΑΟ ως επιστημονικό αντικείμενο συγκροτείται τόσο ως ανανέωση αλλά και ως τομή της επιστημονικής έρευνας για τον τρίτο τομέα, την κοινωνική οικονομία, τον εθελοντικό ή μη κερδοσκοπικό τομέα, ανανέωση και τομή που συμβαδίζει με τις εξελίξεις στο ίδιο το πεδίο. Σε διεθνές επίπεδο η ΚΑΟ αποτελεί αντικείμενο πλήθους πανεπιστημιακών εργαστηρίων, προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ερευνητικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων, διεθνών συνεδρίων και ερευνητικών προγραμμάτων. Η θεωρητική και εμπειρική έρευνα για την ΚΑΟ σχετίζεται με διαφορετικά αντικείμενα των Κοινωνικών Επιστημών, όπως την οργάνωση, το σχεδιασμό και τη διοίκηση εγχειρημάτων ΚΑΟ, την κοινωνιολογία της συλλογικής δράσης, τα οικονομικά και τη γεωγραφία της τοπικής ανάπτυξης, την κοινοτική ψυχολογία, τις προνοιακές πολιτικές και το κοινωνικό κράτος, τη θεωρητική και διεπιστημονική προσέγγιση των κοινών. Το προτεινόμενο ΠΜΣ επιχειρεί να καλύψει όλες τις παραπάνω όψεις του φαινομένου.

Σε πρακτικό – εφαρμοσμένο επίπεδο, η σημαντική ανάπτυξη του πεδίου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αναδείξει την αναγκαιότητα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος. Τέτοια προβλήματα είναι:

α) ο μικρός αριθμός στελεχών που κατέχουν την απαιτούμενη θεωρητική και εμπειρική γνώση με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που συστήνουν τέτοιες επιχειρήσεις να μην έχουν τα απαραίτητα εφόδια και επιπρόσθετα να μην έχουν την κατάλληλη υποστήριξη, καθώς αναγκάζονται να απευθυνθούν σε κλασικές εταιρείες συμβούλων οι οποίες δεν γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΚΑΟ,

β) ο μικρός αριθμός ικανών στελεχών της κεντρικής διοίκησης, και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν πολιτικές και προγράμματα ενίσχυσης της ΚΑΟ και

γ) οι περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που συστήνονται αναπαράγουν την υπάρχουσα δομή της ελληνικής οικονομίας, διότι δεν έχουν πρόσβαση σε στελέχη υψηλού μορφωτικού επιπέδου που θα υποστηρίξουν τα εγχειρήματα σε τομείς κοινωνικής καινοτομίας και αιχμής.

Σημερινή κατάσταση των σχετικών ΠΜΣ στα ελληνικά ΑΕΙ και διεθνώς

Το ΠΜΣ είναι καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς δεν υφίσταται παρόμοιο ΠΜΣ στα ελληνικά ΑΕΙ. Ωστόσο, υπάρχει διάσπαρτο ακαδημαϊκό προσωπικό που θεραπεύει όψεις του πολυδιάστατου αντικειμένου σε διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σημαντικός αριθμός ΠΜΣ σε μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων πολλών χωρών. Ενδεικτικά, στην Ευρώπη ΠΜΣ με το ίδιο ή συναφές επιστημονικό αντικείμενο λειτουργούν στη Γαλλία στα πανεπιστήμια Jean Moulin University Lyon 3, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, Université de haute – Alsace, Université Paris – Est Marne La Vallee,  Université Caen Normandie, Université Jean Monnet Saint Etienne, Aix Marseille Université, Institute Catholique de Paris, Université Paris 8, στην Ελβετία στο University of Geneva, στην Ισπανία στα πανεπιστήμια  University of the Basque Country, University of Montragon, στην Ιταλία στο University of Bologna, στο University of Trento, στη Δανία στο University of Roskilde, στην Πορτογαλία στο Instituto Universitario de Lisboa, στην Ιρλανδία στο University College Cork, στο Βέλγιο στο University of Liege. Εκτός Ευρώπης, σημαντικός αριθμός σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων λειτουργεί στον Καναδά, την Αυστραλία, τις Ινδίες και τη Λατινική Αμερική.

 Η επισκόπηση της διάρθρωσης των παραπάνω ΠΜΣ που λειτουργούν στην Ευρώπη συνέβαλε στη διάρθρωση του προτεινόμενου ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του ΕΑΠ

Δείτε ακόμα:

Νέα διεύθυνση του Second Hand Shop! Σύρου 38, Κυψέλη

"είναι φρεσκοπλυμένα, σιδερωμένα, ένα πάπλωμα και σεντόνια". Ολα αυτά τα χρόνια, με τις προσφορές σας σε είδη στο Second Hand Shop , εκτός από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μας έχετε συνδράμει στο να μπορέσουμε παράλληλα να...

Διαβάστε Περισσότερα

Αντίο αγαπημένε μας Δημήτρη

Ο Δημήτρης Χονδρός, πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Αρχιπέλαγος» έφυγε από κοντά μας το βράδυ της Τετάρτης μετά από μια άνιση μάχη με τον καρκίνο. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα βρισκόμασταν εμείς στη θέση να τον αποχαιρετίσουμε. Η συντριβή μας είναι δύσκολο να...

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστρέφοντας στο Second Hand Shop

Αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες του Second Hand Shop, Επιστρέψαμε μετά το lock down με νέα αντικείμενα, ρούχα, αξεσουάρ και χειροποίητα είδη!  Στις προσθήκες του καταστήματος θα βρείτε ένα νέο ράφι με “χειροποίητες δημιουργίες”.  Όσο το κατάστημα μας ήταν...

Διαβάστε Περισσότερα

Pin It on Pinterest